Disclaimer & wet persoonsgegevens

 

Hoe praktijk Impuls omgaat met uw persoonsgegevens
Een persoonsgegeven is een gegeven dat herleidbaar is tot een ‘geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon’. Dat betekent dat de naam van een persoon op wie de gegevens betrekking hebben bekend is, dan wel dat die persoon kan worden achterhaald. Een voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam van een persoon of een huisadres, maar ook e-mailadressen kunnen persoonsgegevens zijn.

Als u op een aangegeven e-mailadres, een elektronisch formulier of op andere wijze op onze website reageert, wordt uw e-mailadres, uw naam en uw adres verwerkt. Deze persoonsgegevens worden gebruikt om uw verzoek te behandelen en of uw reactie te beantwoorden. Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt, dat alleen de gegevens gebruikt worden die u zelf actief achtergelaten heeft. De gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld of gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor u ze heeft achtergelaten.

Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Bij het verwerken van persoonsgegevens wordt de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gevolgd. Deze wet helpt de privacy van burgers te beschermen. Dit betekent dat persoonsgegevens die via internet, e-mail, sms, telefoon of whatsapp worden verzameld, bewaard, gebruikt of op enige andere vorm ter beschikking gesteld, met elkaar in verband gebracht, alsmede afgeschermd worden, onder deze wet vallen. Op grond van AVG dient voordat persoonsgegevens worden verwerkt de persoon daarvan op de hoogte te worden gebracht en wordt ook het doel waarvoor ze verzameld worden meegedeeld en dient daarvoor toestemming te geven. Dus uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt als daar uitdrukkelijk toestemming voor is gegeven.

Privacy Policy
Persoonlijke gegevens van cliënten en bezoekers worden door praktijkimpuls.nl met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Praktijkimpuls.nl is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar cliënten en bezoekers van deze website van essentieel belang is voor haar activiteiten. Praktijkimpuls.nl houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Disclaimer Medium
Elk mediamiek contact moet beschouwd worden als experiment en er kunnen daardoor geen garanties gegeven worden over de resultaten. Iedere cliënt is zelf verantwoordelijk voor de interpretatie van de inhoud van een consult. Acties en keuzes die gemaakt worden naar aanleiding van een consult, zijn dus ook geheel de verantwoording van de cliënt zelf. Een medium voorspelt geen toekomst maar reikt slechts toekomst mogelijkheden aan. Het medium wijst iedere vorm van aansprakelijkheid in deze af. Door het aangaan van een consult verklaar de cliënt zich akkoord met de in deze disclaimer opgenomen voorwaarden.

Disclaimer
De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logos, zijn eigendom van praktijk Impuls en worden beschermd door auteursrechten. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkel wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van Impuls.
Alle intellectuele eigendomsrechten van praktijkimpuls.nl komen uitsluitend toe aan praktijk Impuls.

De inhoud van de site is met grote zorgvuldigheid opgesteld. Het is echter mogelijk dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of onjuist is geraakt. Praktijk Impuls is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie op praktijkimpuls.nl.