Disclaimer & wet persoonsgegevens

Hoe praktijk Impuls omgaat met uw persoonsgegevens

Een persoonsgegeven is een gegeven dat herleidbaar is tot een 'geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon'. Dat betekent dat de naam van een persoon op wie de gegevens betrekking hebben bekend is, dan wel dat die persoon kan worden achterhaald. Een voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam van een persoon of een huisadres, maar ook e-mailadressen kunnen persoonsgegevens zijn.

Als u op een aangegeven e-mailadres, een elektronisch formulier of op andere wijze op onze website reageert, wordt uw e-mailadres, uw naam en uw adres verwerkt. Deze persoonsgegevens worden gebruikt om uw verzoek te behandelen en of uw reactie te beantwoorden. Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt, dat alleen de gegevens gebruikt worden die u zelf actief achtergelaten heeft. De gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld of gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor u ze heeft achtergelaten.

Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Bij het verwerken van persoonsgegevens wordt de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gevolgd. Deze wet helpt de privacy van burgers te beschermen. Dit betekent dat persoonsgegevens die via internet, e-mail, sms, telefoon of whatsapp worden verzameld, bewaard, gebruikt of op enige andere vorm ter beschikking gesteld, met elkaar in verband gebracht, alsmede afgeschermd worden, onder deze wet vallen. Op grond van AVG dient voordat persoonsgegevens worden verwerkt de persoon daarvan op de hoogte te worden gebracht en wordt ook het doel waarvoor ze verzameld worden meegedeeld en dient daarvoor toestemming te geven. Dus uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt als daar uitdrukkelijk toestemming voor is gegeven.